Split-brain / مغز تقسیم شده

مغز تقسیم شده یک اصطلاح غیرتخصصی برای توصیف نتیجه ای است که بر اثر آسیب دیدن مادهء سفیدی که نیم کره های مغز را به هم ارتباط میدهد بوجود می آید. عملیات جراحی برای ایجاد این حالت شامل برش دادن بافت corpus callosum است که بعنوان آخرین چارهء ممکن برای درمان صرع مقاوم به سایر روشهای درمانی بکار میرود.

پس از اینکه سمت راست و چپ مغز جدا شدند، هر نیمکره احساسات، تصورات و انگیزش های عمل خود را خواهد داشت. بنوعی بنظر میرسد که دو مغز در یک بدن هستند که میتواند منجر به دشواری های جالب توجهی شود. وقتی یک بیمار با مغز تقسیم شده لباس میپوشید، او گاهی شلوار خود را با یک دست (آن سمت از مغزش میخواست لباس بپوشد) بالا میکشید درحالیکه دست دیگرش شلوار را پایین میکشید (این سمت از مغز نمیخواست این کار را بکند).
یک بار او همسرش را با دست چپش گرفته و به شدت تکان میداد، بنابراین دست راستش به کمک همسرش آمد و دست چپ خشن را گرفت. اما چنین تضادهایی نادر هستند. اگر یک تضاد رخ دهد، معمولا یک نیمکره بر دیگری غالب میشود.

وقتی به بیماران مغز تقسیم شده یک تصویر فقط در میدان دید چپ آنها نشان داده میشود آنها نمیتوانند نام چیزی را که دیده اند با صدای خود بگویند. این مسئله میتواند به این شکل توضیح داده شود: 1) تصویر دیده شده در سمت چپ میدان دید فقط به سمت راست مغز ارسال میشود 2) درمورد بیشتر افراد، مرکز کنترل گویش در نیمکره چپ مغز قرار دارد 3) ارتباط بین دو سمت مغز قطع شده است. بنابراین بیمار نمیتواند با صدای بلند نام چیزی را که سمت راست مغز میبیند بگوید.

مشابه همین پدیده درمورد حس لامسه نیز صدق میکند. یعنی بیمار قادر به بیان چیزی که با دست چپ خود لمس میکند و آن را در میدان دید سمت راست خود ندارد نیست. در مواردی که مرکز کنترل گویش در سمت راست مغز است، شیء مورد نظر باید فقط بوسیلهء دست راست لمس شود تا نتایج یکسانی حاصل شود.

پدیدهء یکسانی درمورد زوج های دیداری و استدلال وجود دارد. برای مثال، به یک بیمار تقسیم مغزی یک تصویر پای مرغ و یک تصویر از یک محوطهء برفی در میدان های دید جداگانه نشان داده میشود و از او خواسته میشود تا از میان یک لیست از کلمات کلمه هایی را که بهترین ارتباط را با تصاویر مشاهده شده دارند انتخاب کند. بیمار یک مرغ برای ارتباط با پای مرغ و یک پارو را برای ارتباط با محوطهء برفی انتخاب میکند. اما وقتی از شخص میخواهیم توضیح دهد چرا پارو را انتخاب کرده است او پاسخی مربوط به مرغ میدهد: بطور مثال «پارو برای تمیز کردن قفس مرغ است».

حجمش زیاد بود همش رو ترجمه نکردم: https://en.wikipedia.org/wiki/Split-brain

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>